Portfolio / Subtitle

Filter

Our Works

  • 计划经济不是产生于利益交换之上的计划经济。说白了,计划经济就是为人民服务的计划经济。要养活14亿,甚至24亿中国人的经济。 2018-06-23
  • 363| 982| 48| 438| 443| 135| 861| 612| 496| 575| 540| 84| 164| 739| 806|