Portfolio / Subtitle

Filter

Our Works

  • 计划经济不是产生于利益交换之上的计划经济。说白了,计划经济就是为人民服务的计划经济。要养活14亿,甚至24亿中国人的经济。 2018-06-23
  • 385| 308| 415| 385| 300| 710| 614| 843| 459| 413| 786| 487| 879| 256| 514|